Cài đặt VirtualBox 4.0

Posted: February 22, 2011 by Hacking & Relax in Ubuntu

Gỡ bỏ VirtualBox cũ trong máy
Tùy thuộc vào phiên bản bạn sử dụng, ví dụ với phiên bản 3.2

sudo apt-get remove virtualbox-3.2

Thêm kho của VirtualBox và cài đặt:

Chạy các lệnh sau để thêm và cài đặt

sudo -v
echo “deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian $(lsb_release -sc) contrib” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add –
sudo apt-get update
sudo apt-get install virtualbox-4.0
Cài đặt gói mở rộng:
Để sử dụng USB 2.0 và Remote Desktop bạn có thể tải và cài đặt gói mở rộng tại:
Mở VirtualBox 4.0 và vào File -> Preferences, chọn thẻ Extension, nhắp nút Add ở bên phải và chọn đến gói bạn vừa tải về để cài đặt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s