Skill basic command

Posted: February 22, 2011 by Hacking & Relax in Skill

cat /etc/passwd | cut -f1 -d:

hay:

cut -f1 -d: /etc/passwd

Thêm 1 cách tìm path victim

Bạn đã bao giờ gặp phải 1 site mà nó addon domain


xem etc/passwd dek thay

nghía qua cái error_log thì 2-3Gb gì đấy đơ cả máy 

share với các bạn 1 thủ thuật nhỏ 

find /usr/local/apache/logs/ -name ‘error_log’ | xargs grep -E ‘victim.com’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s