Split String

Posted: March 3, 2011 by Hacking & Relax in Linux

Có rất nhiều cách để chia 1 String thành nhiều phần trong Linux, ở đây tôi xin được đề cập 1 cách khá đơn giản và hữu dụng đó là sử dụng IFS (Internal Field Separator) và for.

Mặc định IFS sẽ có giá trị là khoảng cách (space), dấu tab (\t) và dấu xuống dòng (\n). Ví dụ như sau:

for i in `echo "This is my home"`;do

echo $i

done

Thì output sẽ là:

This

is

my

home

Ta có thể định nghĩa lại IFS để phục vụ cho việc chia String như sau:

IFS="s";for i in `echo "This is my home";do echo $i;done

hoặc

export IFS="s"

for i in `echo "This is my home";do echo $i;done

Thì sẽ được:

Thi

i

my home

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s