Làm gì khi /boot bị full không thể update?

Posted: March 4, 2011 by Hacking & Relax in Ubuntu

Trong Ubuntu boot GRUB có nhiều mục chọn khi ta update kernel. Không may một ngày đẹp trời trong Ubuntu báo lỗi /boot bị full không thể update. Vậy ta làm sao đây?

Cách giải quyết: xoá bớt kernel cũ:

$ uname -r

2.6.35-27-generic

Ở đây tui thấy mình đang chạy kernel 35-27 vậy tui sẽ remove những kernel cũ cho có thêm không gian bằng command:

sudo apt-get remove linux-image-2.6.35-22-generic linux-image-2.6.35-22-generic

Xong, boot lại sẽ thấy GRUB ít mục chọn hơn.

Vậy làm sao biết máy tui có kernel gì mà remove?

Cách đơn giản boot lên GRUB sẽ cho ta thấy. Cách khác? có command sau:

dpkg -l linux-* | awk ‘/^ii/{ print $2 }’

hay:

dpkg -l linux-* | awk ‘/^ii/{ print $2}’ | grep -v -e `uname -r | cut -f1,2 -d”-“`

hoặc:

dpkg -l linux-* | awk ‘/^ii/{ print $2}’ | grep -v -e `uname -r | cut -f1,2 -d”-“` | grep -e [0-9]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s