Cài đặt MySQL Server trên CentOS

Posted: September 21, 2011 by Hacking & Relax in Mysql, Network Solution
Tags: , , ,

Trên màn hình Console nhập lệnh để cài đặt

1
yum install mysql-server

Chọn Yes (y) trong quá trình cài đặt nếu được yêu cầu.

Màng hình báo cài đặt thành công

Sau khi cài đặt thành công, ta tiến hành start mysql server lên

1
service mysqld start

Để đổi mật khẩu của tài khoản Root quản trị Mysql server

1
/usr/bin/mysqladmin -u root password ‘new-password’

hoặc

1
/usr/bin/mysqladmin -u root -h khanh.com.vn password ‘new-password’

(với -h là host name)

Sau này, nếu muốn đăng nhập vào mysql thì dùng lệnh:

1
$ mysql --user=root -p

sau đó nhập password vào

Cấu hình để MySQl Server khởi động mỗi khi khởi động lại Server

Source: khanh.com.vn

Comments
  1. […] Đã cài đặt MySQL (Thao khảo: Cài đặt MySQL Server trên CentOS) […]

  2. […] Đã cài đặt MySQL Server (thao khảo tại đây) […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s