Cài đặt Zabbix trên CentOS

Posted: September 21, 2011 by Hacking & Relax in Network Solution
Tags: , ,


zabbix_logo

I – Giới thiệu:

Hiện nay, với quy mô ngày càng mở rộng của các hệ thống mạng, sự gia tăng của các thiết bị mạng và máy chủ đặt ra yêu cầu cho người quản trị mạng phải tiến hành giám sát hoạt động thường xuyên để đảm bảo hệ thống được vận hành ổn định. Từ đây, người quản trị sẽ tiến hành xây dựng các hệ thống giám sát, giúp monitor hệ thống.

Hiện nay có nhiều phần mềm mã mở về giám sát hệ thống như: Nagios, Cacti, Zabbix, Zenoss,…Mỗi phần mềm có ưu nhược điểm khác nhau. Tùy theo nhu cầu mà người quản tị lựa chọn phần mềm giám sát thích hợp. Trong bài này, mình sẽ trình bày cách cấu hình và cài đặt phần mềm giám sát Zabbix trên CentOS 6.
II – Yêu cầu hệ thống:

  • Hệ điều hành CentOS
  • Đã cài đặt Webserver kèm PHP
  • Đã cài đặt MySQL Server (thao khảo tại đây)

III – Cấu hình:

Đầu tiên, mình sẽ tiến hành dùng lệnh yum để thực hiện cài đặt tự động các gói cần thiết từ EPEL.

# yum –enablerepo=epel -y install zabbix-server-mysql zabbix-agent zabbix-web-mysql

install-zabbix-on-centos-01

Chú ý: Nếu hệ thống của bạn chưa kích hoạt sử dụng lệnh yum tải các gói từ EPEL thì làm như sau:

# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/6/i386/epel-release-6-5.noarch.rpm
# yum repolist

Sau khi đã sử dụng lệnh yum để cài đặt các gói cần thiết. Chúng ta tiến hành đăng nhập vào MySQL Server, tạo một database mới với tên là zabbix và thiết đặt mật khẩu cho zabbix@localhost

# mysql – u root –p
mysql> create database zabbix;
mysql> grant all privileges on zabbix.* to 
zabbix@localhost identified by ‘123456’
mysql> flush privileges;
mysql> exit

Ở trên mình đã thiết lập mật khẩu 12345 cho zabbix@localhost

install-zabbix-on-centos-02

Tiến hành Import các file cơ sở dữ liệu của Zabbix vào MySQL Server:

# cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-*/create/schema
# cat mysql.sql | mysql -u root -p zabbix
Enter password:
# cd ../data
# cat data.sql | mysql -u root -p zabbix
Enter password:
# cat images_mysql.sql | mysql -u root -p zabbix
Enter password:
# cd

install-zabbix-on-centos-03

Tiếp tục, mở file zabbix_server.conf lên

vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Bỏ comment dòng 110 và thiết đặt pass là mật khẩu DB Zabbix

install-zabbix-on-centos-04

Mở file zabbix_agentd.conf

vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Ở dòng 91, thay đổi thành hostname hệ thống của bạn

install-zabbix-on-centos-05

Mở file php.ini

vi /etc/php.ini

Thay đổi các giá trị phù hợp theo yêu cầu của Zabbix như các hình dưới đây.

install-zabbix-on-centos-06

install-zabbix-on-centos-07

install-zabbix-on-centos-08

install-zabbix-on-centos-09

install-zabbix-on-centos-10

install-zabbix-on-centos-11
Khởi động lại Webserver các dịch vụ của Zabbix

#  /etc/rc.d/init.d/zabbix-server start
# /etc/rc.d/init.d/zabbix-agent start
# /etc/rc.d/init.d/httpd restart

Thiết lập cho Zabbix hoạt động mỗi khi hệ thống reboot:

# chkconfig zabbix-server on
# chkconfig zabbix-agent on

Sau khi cấu hình xong các bước trên, ta tiến hành cài đặt Zabbix bằng giao diện web. Mở Trình duyệt lên và gõhttp://<IP-Server>/zabbix. Trong đó <IP-Server> là địa chỉ IP của hệ thống.

Màn hình Introduction hiện ra, ta Next.

install-zabbix-on-centos-12

Tick chọn I Aggre và nhấn Next

install-zabbix-on-centos-13

Check lại các thông tin yêu cầu trước khi cài đặt Zabbix, sau đó nhấn Next.

install-zabbix-on-centos-14

Cấu hình các thông tin kết nối tới MySQL Server và tên của Database như hình dưới đây.

install-zabbix-on-centos-15

Cấu hình thông tin Hostname, Port, Name,….sau đó nhấn Next để tiếp tục

install-zabbix-on-centos-16

Thông tin trước khi cài đặt. Ta nhấn Next

install-zabbix-on-centos-17

Cài đặt xong, ta nhấn Next để qua bước tiếp theo

install-zabbix-on-centos-18

Màn hình thông báo cài đặt thành công. Nhấn Finish để kết thúc.

install-zabbix-on-centos-19

Quá trình cài đặt Zabbix như vậy là thành công. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào trang theo dõi với link /zabbix/index.php”>http://<IP-Server>/zabbix/index.php. Với Login Name: admin và Password: zabbix

install-zabbix-on-centos-20

Đăng nhập thành công!

install-zabbix-on-centos-21

Bây giờ chúng ta sẽ thử tiến hành cho Zabbix giám sát chính nó Open-mouthed smile. Tức là cho Zabbix giám sát máy đang cài đặt nó. Ta vào Configuration –> Hosts. Tick vào Zabbix Server sau đó chọn Activate selected và nhấn Go

install-zabbix-on-centos-22

Trạng thái của Zabbix Server chuyển sang Monitored

install-zabbix-on-centos-23

Chúng ta chuyển qua lại Monitoring –> Screens để xem kết quả theo dõi dưới dạng biểu đồ. Có kết quả như hình dưới đây.

install-zabbix-on-centos-24

Như vậy quá trình cấu hình và cài đặt Zabbix trên CentOS đã thành công!.

Source: khanh.com.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s