Các lệnh MySQL thông dụng

Posted: September 25, 2011 by Hacking & Relax in Mysql
Tags: ,

– Tạo database, user, gán quyền :

Code:
mysql> CREATE DATABASE db_name;
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
mysql> CREATE USER 'user_name'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT ALL ON db_name.* to 'user_name'@'localhost';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Nếu không muốn gán tất cả các quyền thì thay ALL bằng các quyền chúng ta muốn gán như: SELECT, INSERT, DELETE …

– Kiểm tra số process đang chạy:

Code:
[root@ldtri /]# mysqladmin proc
+-------+------+-----------+--------+---------+------+-------+------------------+
| Id    | User | Host      | db     | Command | Time | State | Info             |
+-------+------+-----------+--------+---------+------+-------+------------------+
| 23997 | root | localhost | zabbix | Sleep   | 53   |       |                  |
| 23999 | root | localhost | zabbix | Sleep   | 855  |       |                  |
| 24000 | root | localhost | zabbix | Sleep   | 4    |       |                  |
| 41495 | root | localhost |        | Query   | 0    |       | show processlist |
+-------+------+-----------+--------+---------+------+-------+------------------+

– Thay đổi mật khẩu root mysql:

Code:
[root@ldtri /]# mysqladmin password new-password

– Dump 1 database ra file sql:

Code:
mysqldump $dbname > $file.sql

– Restore file .sql vào 1 database:

Code:
mysql -u $user -p $dbname < $file.sql

– List danh sách database:

Code:
[root@ldtri /]# mysqlshow
+--------------------+
|     Databases      |
+--------------------+
| information_schema |
| db_name            |
| mysql              |
| test               |
| zabbix             |
+--------------------+

– Thực thi 1 lệnh mà không cần nhảy vào MySQL prompt:

Code:
[root@ldtri /]# mysql -e "show databases"

Thay “show databases” bằng các lệnh muốn chạy.

Còn gì nữa không nhẩy confused , thôi nhớ tiếp sẽ bổ sung nhá

Nguồn: quantrilinux.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s