Recovery MySQL password

Posted: September 25, 2011 by Hacking & Relax in Mysql
Tags: , ,

– Vào 1 ngày đẹp trời khi bạn quên mất password root của MySQL big green , dùng password cũ thì nó show ra 1 câu tàn nhẫn như:

Code:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)

– Giờ thì phải reset lại mật khẩu mysql thôi vì chúng ta là “trùm server” mà, có root server là có tất clown .

+ Đầu tiên phải stop em MySQL lại :

Code:
[root@ldtri /]# /etc/init.d/mysqld stop
Stopping MySQL:                                            [  OK  ]

+ Start lại MySQL với option –skip-grant-tables sẽ không hỏi mật khẩu:

Code:
[root@ldtri /]# mysqld_safe --skip-grant-tables &
[1] 9597
[root@ldtri /]# Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql

+ Kết nối vào MySQL mà không cần mật khẩu:

Code:
[root@ldtri /]# mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 5.0.77 Source distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>

+ Đặt lại mật khẩu root cho mysql:

Code:
mysql> use mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> update user set password=PASSWORD("KVMPdM9Ao@trild") where User='root';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> quit

+ Cuối cùng là restart lại MySQL và sử dụng mật khẩu mới nhé. devil

Nguồn: quantrilinux.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s