Cách build php module cho Apache

Posted: February 2, 2012 by Hacking & Relax in PHP
Tags: , , ,

Có nhiều cách build php để chạy với Apache, cách build php từ source thành một module của apache là cách đơn giản nhất, mình mới thử làm, các bạn xem và thảo luận nhé:
1.Download bản mới nhất về, giải nén ra:

2. Cài đặt và cấu hình
-Tiến hành

Code:
cd ../php-5.3.7
./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs
make
make install

-Tiến hành khởi động lại apache

Code:
/etc/init.d/httpd restart

-Tạo file php.ini

Code:
cp php.ini-development /usr/local/lib/php.ini

3.Kiểm tra cấu hình httpd.conf load php module
Tìm dòng:

Code:
LoadModule php5_module modules/libphp5.so

4.Cấu hình Apache sử lí file PHP:

Code:
<FilesMatch \.php$>
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

-Nếu bạn muốn dùng nhiều loại file với mở rông: .php, .php2, .php3, .php4, .php5, .php6, and .phtml

Code:
<FilesMatch "\.ph(p[2-6]?|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

5. Khởi động lại apache, tạo file phpinfo kiểm tra và hoàn tất.

View more: http://www.seaoffire.net/fcgi-faq.html#III-A

Source: quntrilinux.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s